Arvot työmme taustalla

Lue Mua! on määritellyt viisi keskeistä arvoa, jotka näkyvät kaiken yritystoimintamme taustalla:


1. Lapsuuden itseisarvo

Lapsuutta tulee varjella, ja jokaiselle lapselle tulee suoda kasvurauha. Yritystoiminnassamme sitoudumme noudattamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta.

Lapsuus on ihmisyyden ainutlaatuinen ajankohta, jonka aikana luodaan perusta elämisen jatkumolle. Jokainen lapsi on arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi. Arvostamme lasta niin yksilönä kuin yhteiskunnan jäsenenä.

2. Lapsen turvallinen ja positiivinen kasvu

Kaikessa toiminnassamme ja tuotteissamme tuomme esille elämisen iloa sekä positiivista asennetta. Kannustamme yrittelijäisyyteen ja itseensä luottamiseen. Tämä ei tarkoita pelkästään positiivisuuden yltiömäistä korostamista, sillä ilon tunne vesittyy ilman muita tunteita. Tarjoamme lapselle turvallisen tavan tutustua myös hieman jännittäviin ja pelottaviin tuntemuksiin, joilta ei voi elämässä välttyä. Pyrimme tarjoamaan lapselle luotettavia ja turvallisia keinoa, joilla elämässä esiintyvää vääryyttä pystyy kohtaamaan.

Työmme on ammatillista ja hyödynnämme toiminnassamme parhaamme mukaan sitä kasvatustieteellistä osaamista, mitä meillä opetusalan ammattilaisina on. Käytämme asiantuntijuuttamme keskeisenä työkaluna, kun suunnittelemme, arvioimme ja kehitämme tuotteitamme.

3. Moniaistillisuus

Pyrimme kirjallisuuden ja lukukokemusten kautta puhuttelemaan lukijaa kokonaisvaltaisesti. Käytämme erilaisia menetelmiä, joiden kautta voimme tarjota lukijalle eri aisti- ja tunnekanavien kautta miellyttäviä kokemuksia. Moniaistillisuus mahdollistaa niin aktivoivan toiminnan kuin rentoutumisen ja rauhoittumisenkin.

Miellyttävien aistituntemusten kautta luomme suotuisan vireystilan oppimiselle, mielikuvitukselle, ajatuksille, tunteille, luovuudelle, minuudelle, rentoutumiselle sekä vuorovaikutuksellle.

4. Vuorovaikutuksellisuus

Brändimme ja tuotteemme mahdollistavat perheen yhteiset lukuhetket, joissa perheenjäsenet ovat lämminhenkisessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Myös tuotteemme sisältävät vuorovaikutuksellisia elementtejä, joiden kautta kannustamme perheitä konkreettisesti vuorovaikutuksellisiin tilanteisiin erilaisten leikkien, kysymysten ja toimintojen kautta. Tuotteidemme sisältö on suunniteltu niin, että ne vahvistavat ja tukevat lapsen käsitystä rakentavasta vuorovaikutuksesta.

5. Monilukutaito

Yritystoiminnassamme korostamme monilukutaidon merkitystä aikamme tietoyhteiskunnassa. Tuotteemme sisältävät elementtejä, jotka kehittävät lapsen monilukutaitoa sekä kriittistä ajattelua.

Yhteiskunnassa pärjääminen vaatii monilukutaitoa. Se on taitoa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi erilaisissa viestimistilanteissa ja -kanavissa. Monilukutaito on tasapainoinen tapa suhtautua maailmaan samaan aikaan avoimesti ja kriittisesti. Monilukutaito mahdollistaa yksilölle osallistumisen yhteiskuntaan, mutta samaan aikaan se tuo myös vastuuta omasta osallisuudestaan.

Yritystämme edustavissa tehtävissä pyrimme myös itse hyödyntämään omaa monilukutaitoitoamme sekä kehittämään sitä.